Home Texts Help Changes

People

Buddhas & Bodhisattvas

Great Buddhas

Bodhisattvas


Indian Buddhism


Early Chán


Middle Chán

Progenitors

Five Houses

Guiyang Caodong Linji Yunmen Fayan
Guishan (771-853) Dongshan (807-869) Huangbo (d. 850) Yunmen (862 or 864-949) Fayan (885-958)
Yangshan (807-883) Caoshan (840-901) Linji (d. 866)

Song-Dynasty Chán

Caodong

Linji


Japanese Zen


Korean Son


Zen in the West


Thai Forest